خشت اول

...یاد من باشد کاری نکنم، که به قانون زمین بر بخورد