گفتگوی تمدن ها آری، گفتگوی واحدها نه!

یعنی می تونم روزی رو تصور کنم که با زبان به راحتی کنار بیام اما این فیت و اینچ نه! می خوام مونیتور رو خرد کنم از بس رو اعصابه! یعنی یه اتاق نمی تونم بکشم حتی به راحتی... احساس کند ذهنی بهم دست داده اصلا...

/ 1 نظر / 21 بازدید