کهن دیارا ...

انگار این کهن دیارا با تمدنی اونقدر ساله بر سیاره ای دیگر واقع است... ملاحظه بفرمایید که در کنفرانس های علمی هم دیگر نام ایران را در لیست نام کشورها نمی گذارند. سایت PLEA2009

من ایمیل زدم و شما هم اگر خواستید ایمیلی مودبانه برای یادآوری به این آدرس روانه کنید...حتما فراموش شده است!!!... plea2009@arc.ulaval.ca

اگر اضافه نشد در راستای تبدیل محدودیت ها به فرصت ها: یادتان باشد که ما ساکنان سیاره ای دیگریم و آدم فضایی هستیم و خوشحال هستیم و روحیه را حفظ می کنیم، چون چاره ای نداریم! :).

/ 1 نظر / 4 بازدید