LEED Visual

بسیار خرسندیم از معرفی این سایت که مفاهیم موجود در سیستم ارزیابی(؟!) LEED را به صورت تصویری و قابل فهم در 6 سرفصل اصلی ارائه نموده است.

/ 1 نظر / 15 بازدید
سعید

بعد از یک غیبت صغری, بدین وسیله ظهور دوباره خودم را اعلام میکنم!