امتحان می کنیم!

کسی صدای من رو داره هنوز اینجا!؟

/ 6 نظر / 23 بازدید

[تایید]

خواننده نامرئی

اختیار داری آقا! تنها صداست که می ماند! [چشمک]

نرگس

داریم! داریم! شما بگو

آقای همکار سابقا جدید

صدا نه ولی اثراتت هست !

بله شما بفرما

[تماس]